Politika zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti

Schanzer Posao d.o.o. je društvo koje se bavi djelatnostima agencija za zapošljavanje.

Informacijska sigurnost je jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na kvalitetu i transparentnost naših usluga. Kroz primjenu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću želimo osigurati cjelovitost i integritet svih informacija kojima raspolažemo, te nesmetano odvijanje svih procesa kao i potpunu zakonsku usklađenost sa svim važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti, a posebno s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Primjenom ove Politike Schanzer Posao d.o.o. osigurava:

 • temeljna pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka,
 • temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

U cilju ispunjavanja potreba i očekivanja zainteresiranih strana definirali smo slijedeća načela naše politike informacijske sigurnosti:

Korisnici usluga
 • osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti - internih i eksternih, kao i namjernih i slučajnih
 • kroz upravljanje rizicima kontinuirano smanjivati rizike u području informacijske sigurnosti i poduzimati kontrolne mjere
 • osiguravanje dostupnosti informacija kada ih traže vanjske zainteresirane strane u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama
 • osiguravanje povjerljivosti osjetljivih podataka u skladu sa zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom
 • potpuno poštivanje zahtjeva Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
Zaposlenici
 • stalno osposobljavanje djelatnika vezano na pravila primjene informacijske sigurnosti
 • potpuno poštivanje zahtjeva Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
Tijela državne uprave
 • osiguranje usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima u području informacijske sigurnosti
 • osiguravanje kontinuiteta poslovanja kod pojave neželjenih događaja u skladu sa planom održivosti poslovanja
Vodstvo - uprava
 • svi incidenti vezani na sigurnost informacija će biti prijavljeni odgovornim osobama te će se poduzeti odgovarajuće korektivne radnje
 • stalno unaprjeđivanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001 i zahtjevima Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

U Zagrebu, 02.04.2018.

Prokurist:
Ivana Antolković